ผู้บริหารกลุ่มงานบริหารบุคคลนางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล