ผู้บริหารกลุ่มงานอำนวยการนางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการนายไกรยุทธ  อินทรเดช
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ


กลุ่มงานอำนวยการ