ผู้บริหารกลุ่มงานบริหารบุคคลนางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารบุคคลนายศักดา  รัตนพงศ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล