ผู้บริหารกลุ่มงานอำนวยการว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  กันทะวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการนายไกรยุทธ  อินทรเดช
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ


กลุ่มงานอำนวยการ