ผู้บริหารกลุ่มงานบริหารบุคคลนางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการนายศักดา  รัตนพงศ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ


กลุ่มงานบริหารบุคคล