กิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาแหล่งเรียนรู้วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ด้วยกลุ่มงานวิชาการร่วมกับงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก(หอสมุดเติมทองไชย)
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามโครงการอ่านสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
โดยปั่นตามเส้นทางสู่แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด ๓ จุด จุดที่ ๑ วัดสันป่ายางหลวง จุดที่ ๒ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 
และจุดที่ ๓ อนุสาวรีย์กู่ช้างกู่ม้า


คลิกชมกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2016

Username
Password