การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ว32101 ม.5 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ  [อ่านต่อ...]

โดย.นายระนอง  ส่องศรี | วันที่ 23-06-2017
          แบบฟอร์ม การนิเทศกำกับติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน-ระดับชั้น-ม.1-ม.3  [อ่านต่อ...]

โดย.Admin  CKK | วันที่ 22-06-2017
          Students of Krunai classes celebrate Chak Kham 113 years Foundation  [อ่านต่อ...]

โดย.นางนัยนา  อินทรเดช | วันที่ 20-06-2017
          Students of Krunai classes celebrate Chak Kham 113 years Foundation  [อ่านต่อ...]

โดย.นางนัยนา  อินทรเดช | วันที่ 19-06-2017