ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คลิกได้ที่ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

 

   



ให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาชีวิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์และเภสัชกร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยากรโดยพระอาจารย์ชญานันท์ กิตติปัญโญ และอาจารย์จิรทัศน์ เนธิบุตร ทั้งนี้มีนางจิรวรรณ ม่วงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ เป็นประธานในการอบรม ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม