กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
นายนิวัฒน์  ไววุฒิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 

นายธนา  กัณทวีชัย


นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก


นายวีระชาติ จีปูคำ
 
นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
 

 

 

 

 

ครูอัตราจ้าง


นายอฐิพงษ์ไชยวงค์
ครูอัตราจ้าง


นายกฤษฎา  ถาวิโร
ครูอัตราจ้าง


นายเสกสุกฤษฏิ์ กันธรรม

ครูอัตราจ้าง