กิจกรรมพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสุพล ประสานศรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นแกนนำครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม