การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)

งาน THE 1st NATIONAL BASIC STEM INNOVATION E- FORUM 2021 การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
ขอแสดงความยินดี กับครูหนึ่ง ครูจอย และ ครูไก่
รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
รางวัล : Great Fabrication Learning
รางวัลพิเศษ : Collaborative Presentation
งาน THE 1st NATIONAL BASIC STEM INNOVATION E- FORUM 2021 การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)