ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย 
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ ชั้น ม.5/9
2. นายอนพัทย์ ดอกพุฒ ชั้น ม.5/9
3. นายรามฤทธิ์ สุดใจ ชั้น ม.4/11
ครูที่ปรึกษา 1. นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ระดับม.ต้น
ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย 
1. เด็กหญิงแสงหอม    หมายคำ
2. เด็กหญิงธีราภรณ์    พุดทะสี
3. เด็กชายศุภโชค    เทพมาลัย

ครูที่ปรึกษา
1. นางศุภลักษณ์    บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์    อินทรีย์