ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

แจ้งนักเรียน ม.1-ม.5 ให้ประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนในระบบ CKK-MIS