ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

การตรวจเยี่ยมและประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับรางวัล OBECQA