เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้268
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้268
เดือนนี้989
ทั้งหมด701968
กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
 


 
นายพีระพล  พรหมมินทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายศุภกร   พึ่งโต

หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

นางสาวสายฝน  ส่องศรี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวกาญจณา   ปันวารี
หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายสิริพันธ์ุ  จันทราศรี  
หัวหน้างานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา

นางบุญยานุช ใจบันทัด

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ 
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว
หัวหน้างานโครงการพิเศษ