เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้258
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้258
เดือนนี้979
ทั้งหมด701958
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
นายถวิล  ชัยยา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
นายวิฑูรย์  สุธรรม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายศยานันท์  ยารังฝั้น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววิวาห์พร  นามธง
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและหัวหน้างานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  สอวน. ค่าย1

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหัวหน้างานห้องเกียรติประวัติ

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
หัวหน้างานสวัสดิการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างานแผนงาน/โครงการและพัสดุฯ

นางสาวนิตยา  มะโนคำ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย  ตั้งตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหัวหน้างานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ

นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายนิวัฒน์  ไววุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวกนกนุช  พัชนประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

นายบรรยง  ทิพยอด 
หัวหน้างานแนะแนว

นางณัชชา  เตจะโสด
หัวหน้าผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม

นางสาวพรรษา  ชายน้อย
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวภูษณิศา  บริหาร
หัวหน้างานหลักสูตรและตารางสอน

นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นายพิชิต  คำบุรี
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ฯ

นางณภัค  ฐิติมนัส
หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้

นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์
หัวหน้างานโครงการอาเซียนศึกษา 

นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวธัญกมล  บุญญะสิงห์   
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางวรณัน  พรหมช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
นายจักริน  อินทนนท์
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล
 
นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
หัวหน้าภูมิปัญญาท้องถิ่น/เฮือนหลวงล้านนา

นางกัลยา  จันทรา
หัวหน้างานโครงการเพาะพันธุ์ปัญยา