ตางรางข้อมูลตัวชี้วัด OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 ข้อที่ ข้อมูล                            URL                           หมายเหตุ
 ข้อมูลพื้นฐาน   
 O1  โครงสร้างหน่วยงาน  http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-29-14/2018-06-26-02-34-48  
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-33-35/2018-06-07-15-30-32

คณผู้บริหารโรงเรียน
 http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-33-35/2018-06-27-03-29-19

 
 O3  อำนาจหน้าที่    
 O4  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
 http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-07-15-29-14/2018-07-17-02-46-22 
แผนที่โรงเรียน
https://goo.gl/maps/6QiHvkaTVZMsZmr27

 
 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/2018-06-09-12-47-45  
 O8  Q&A  (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)  http://www.chakkham.ac.th/topnews/index.php/q-a  
 O9  Social Network  https://www.facebook.com/ckkinformation  
 การบริหารงาน   
 O10  แผนดำเนินงานประจำปี    
 O11  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส    
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
 O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
 O14  มาตรฐานการให้บริการ    
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
 O17  E-Service  http://pnb.mreschool.net/mainEschool/  
 การบริหารเงินงบประมาณ   
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
 O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส    
 O20   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
 O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
 O22   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน    
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
 การส่งเสริมการโปร่งใส   
 O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี    
 O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
 O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
การป้องกันการทุจริต
 O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
 O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
 O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
 O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
 O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
 O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส    
 O41  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี    
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   
 O42  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    
 O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    
 O44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    
 O45  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
 O46  มาตรการป้องกันการรับสินบน    
 O47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม    
 O48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ