รายการงาน/กิจกรรม

ชื่องาน/กิจกรรม Download
   » อินเทอรเน๊ต
   » ม.1บท2
   » บทที่4 ม.4
   » ph
   » ph1
   » ม.3 เพิ่มเติม
   » ข้อสอบม.4 บท3-4
   » ม.4 ใบงานบทที่1-2
   » ใบงาน3-4
   » ข้อสอบเรื่องอินเทอร์เน๊ต
   » ม.3 หลักการแก้ไขปัญหา
   » ผังงาน
   » ใบงานออกแบบ ม.3เพิ่มเติม
   » แบบทดสอบผังงาน
   »
   » ม.4 สารสนเทศ
   » แบบฝึกม.4 บท1-2
   » กราฟิก ม.4/13
   » หลักการแก้ปัญหา
   » ผังงานม.4
   » หลักการแก้ปัญหา
   » ภาษาc
   » ภาษาซี
   » 1
   » 2
   » ม.3เพิ่มงาน1
   » ม.3เพิ่มเติมงาน2
   »
   »
   » ข้อสอบบทที่5