Up

เอกสารงานทะเบียน

ทบ.1 ใบมอบตัว
ทบ.2 หนังสือทวงหลักฐานการมอบตัว
ทบ.3 หนังสือทวงหลักฐานน.ร.ย้ายกลางปี
ทบ.4 หนังสือหลักฐานการมอบตัวมีปัญหา
ทบ.5 ตรวจสอบวุฒิป6-ขึ้นม1
ทบ.6 ตรวจสอบวุฒิม3-ขึ้นม4
ทบ.7 แบบแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
ทบ.8 บันทึกข้อความขออนุญาตออกหลักฐาน
ทบ.9 เอกสารยืนยันการมามอบตัว
ทบ.10 รายชื่อนักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม
ทบ.11 แบบคำร้องขอผ่อนผันการมาลงทะเบียนวิชาเรียน
ทบ.12 ใบรับรองผลการเรียน
ทบ.13 ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทบ.14 ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทบ.15 แบบสรุปการลงทะเบียน
ทบ.16 ใบคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ทบ.17 ใบรับรองความสามารถพิเศษ
ทบ.18 ปพ.7ใบรับรองผลการศึกษา
ทบ.19 แบบแจ้งนักเรียนลาออก
ทบ.20 แบบแจ้งนร.เข้ามาเรียนใหม่
 
 
Powered by Phoca Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม