ขอให้นักเรียนจักรคำทุกคนเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

(CKK-MIS) https://www.chakkham.info/site
คำแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ
1. ช่องชื่อผู้ใช้ (UserName) ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. ช่องรหัสผ่าน (Password) ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก   
3. คลิกปุ่ม login
*กรณีเข้าไม่ได้/ไม่เคยเข้า ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียน ทั้ง 2 ช่อง แล้วไปแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องก่อน จึงจะใช้งานอื่นได้

ติดตามความเคลื่อนไหวการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป
จากFacebookงานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร

 

ให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall