รับชมการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 29 ตุลาคม 2564   

  

ให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall