Up

เผยแพร่ผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การส่งเสริมยุทธวิธีการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 
 
Powered by Phoca Download