นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายศยานันท์   ยารังฝั้น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวณิชาภา   จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างานวิจัยการศึกษา

นางสาวศิริพรรณ  คำยอง
หัวหน้างานสวนพฤษศาสตร์

นางกัลยา  จันทรา
หัวหน้าโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

นายพิชิต  คำบุรี
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม/STEM

นางณภัค   ฐิติมนัส
หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน

นางธนาพร  วงค์วาน
หัวหน้างานห้องสมุด

นายวิฑูรย์   สุธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรรษา   ชายน้อย
หัวหน้าสำนักงานวิชาการ

นางสาวภูษณิศา  บริหาร
หัวหน้างานหลักสูตรและตารางสอน

นางวรณัน  พรหมช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายบรรยง  ทิพยอด
หัวหน้างานแนะแนว

นางฉัตราพร  ศุกลพันธ์
หัวหน้างานแผนงานวิชาการและพัสดุและหัวหน้าสาขาคหกรรม

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิทยา  วรรณมะกอก
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย  ตั้งตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิวาห์พร  นามธง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนฤชล   พิมพ์สว่าง
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

Username
Password