นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางกัลยา  จันทรา

นางจารุวรรณ  ชมเดช

นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม

นางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ

นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์

นางธัญญา  ไม่มีทุกข์

นางสาวธิดาพร  อัมรากูล

นางสาวนิตยา  มะโนคำ

นายบุญชัย  กลิ่นอวล

นางปัณณิกา  ไชยนวล

นางสาวปาริฉัตร  สุใจยา

นายพิชิต  คำบุรี

นายระนอง  ส่องศรี

นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์

นางณภัค   ฐิติมนัส

นางอมรรัตน์  ตันไชย

นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล

นางอำภา  เชียงคำ

นางธิดา  ฮาวปินใจ

นางผกาวรรณ  อินปั่นแก้ว

นางสาวศิรินทิพย์  ทองขาว

นายวิฑูรย์   สุธรรม

นางสาวนิภาพร   ภูมิภู

นายปพนสรรค์  ปวนเปี้ย

นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี

นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน

นางสาวณัฐกานต์  กาบศรี

นางสาวณัฐธิดา  นันต๊ะแก้ว

นายเกียรติศักดิ์  ข่าทิพย์พาที

นางจิราวรรณ  ธรรมยศ

นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม

นางสาวธันยพร   ศรีวิชัย
 

Username
Password