นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางธนาพร  วงค์วาน

นางสาวพรรษา   ชายน้อย

นายเสมือน  สายศร

นางกัลยา  ไชยรังษี

นางสาววิรภาศา  สินธุปัน

นางฉัตราพร  ศุกลพันธ์

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล

นางณัชชา  เตจะโสด

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์

นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร

นางบุณยนุช  ใจบันทัด

นายปรีดา  ยะธิมา

นางมาลัย  สายหลาน

ดร.รัตนา  ซุกซอน

ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์

นายวิทยา  วรรณมะกอก

นางศุภลักษณ์  บุษมงคล

นายสันติ  จีราพันธ์

นางสาวสายฝน  ส่องศรี

นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 

Username
Password