นายจักริน  อินทนนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวรัชนก  สิทธิบาล

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว

นางสาวธันยาภัทร์  สวัสดิ์ธนัทเมธ

นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม

ดร.นิคม  โท๊ะลงธง

นางประกายคำ  พรมณะ

นางสาวภูษณิศา  บริหาร

นายรุ่งสยาม  เสนางาม

นางวรณัน  พรหมช่วย

นายศยานันท์   ยารังฝั้น

นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย

นางชญานิศ  เขื่อนควบ

นางสาวอักษร  วรรณกันธา

นางสาวณัฐพร  เครือแก้ว

นางสาววราภรณ์  หน่อคำ

นางสาวแพรว  บุญพร้อมอาษา

นางสาวอรวรรณ   โคตรภูเขียว

นางพิศสมัย  สารพันธ์

นางสาวเยาวภา  คำสม

นายรพินทร์   พีระพัฒนสกุล

นางสาวกนกนุช  พัชนประพันธ์

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ

นางสาวรัตนาภรณ์  ก๋าวิโยค

นางพัชราภรณ์   ธนาไพศาลสิทธิ์

นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ

นางสาวพัชรนันท์   รักสถาน

Username
Password