นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวศิริพรรณ  คำยอง

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์

นายจิรานนท์  วิชัยคำ

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่

นางสราทิพย์  สีมาขจร

นางสาวธนัญญา  สุขรัตน์

นางสาววิไลลักษณ์   คุณานวน

นายปรีชา  มีแจ้

นางนฤชล   พิมพ์สว่าง

นายแสวง  ใจรังสี

นางพิณพร  จันตารี

นางสาวสมัชญา  ด้วงรัตน์

นางสาวธัญลักษณ์  เกตุกิ่ง
  

Username
Password