บุคลากรทางการศึกษา


นางสาวสุมาลี  ลังกาตุง
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวนภาพร  ดวงชมภู
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวจันทร์ฉาย  บุรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวณัฐวรรณ  ไสยรัตน์
เจ้าหน้าที่อำนวยการ

นางสาวชนกกร  ตาเจริญเมือง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววัชราภรณ์  อุทยาน
เจ้าหน้าที่สำนักบริหาร

นางสิริชวิน  คำพรหม
พนักงานการเงิน

นางสาวพิรียา  ถาน้อย
เจ้าหน้าที่แผนงาน

นางสาวรมิดา  ธนาเดชหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

Username
Password