นายถวิล   ชัยยา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


นายไกรสร  วงค์วิวัฒน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายพรชัย  สินธุปัน
หัวหน้าคณะสีฟ้า

นายสหัสนัยน์  จิตรกุล
หัวหน้างาน To Be Number One

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์
หัวหน้างานแผนงานสารสนเทศ

นายบุญชัย  กลิ่นอวล
หัวหน้าคณะสีม่วงและหัวหน้าระดับชั้น ม.4

นายระนอง  ส่องศรี
หัวหน้าคณะสีแดง

นางอำภา  เชียงคำ
หัวหน้าคณะสีชมพู

นางประภัสสร  พรมคำตัน
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวธัญวรัตน์   เจริญจิตร์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางมาลัย  สายหลาน
หัวหน้าคณะสีเขียว

นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
  

Username
Password