นายศรีวัย  โญกาศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


นายสุริยา  นิ่มตระกูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นางปัณณิกา  ไชยนวล
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นางผกาวรรณ  อินปั่นแก้ว
หัวหน้างานผัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

นางนัทธมน  อักษรทับ
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางจิราวรรณ  ธรรมยศ
หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายสิริพันธ์ุ  จันทราศรี
หัวหน้างานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา
  

Username
Password