จักรคำฯ คว้า 2 รางวัล โครงงานดีเยี่ยม ระดับเหรียญทอง            คณะผู้บริหารและคณะครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ได้รับรางวัล ระดับทอง โครงงานดีเยี่ยม ทั้งระดับ ม.ต้น และระดับดับ ม.ปลาย  ในการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนทำดี ถวายในหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ ม.ต้น
เรื่อง ปริศนาธรรมนำชีวิต สร้างสรรค์ความคิด เพิ่มจิตอาสา
ครูที่ปรึกษา ครูมันทนา  ทาหน่อทอง , ครูทัศน์พล   ชื่นจิตต์

1. เด็กหญิงชานันดา              ธิน่าน  นักเรียนชั้น ม.3/10
2. เด็กหญิงโกลัญญา            หทัยภัทรกุล นักเรียนชั้น ม.3/10
3. เด็กชายภูมิพัฒน์               บัวเผื่อน  นักเรียนชั้น ม.3/10
4. เด็กหญิงสุนิสา                  คำไทย  นักเรียนชั้น ม.3/10
5. เด็กหญิงณัชชา                 เทพมาลัย นักเรียนชั้น ม.3/10


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ มปลาย
เรื่อง ปลูกจิตสาธารณะ  อาสาพัฒนาสังคม
ครูที่ปรึกษา  ครูสุรางค์  รมหิรัญ , ครูรัตนา  จารุณาวงค์ ,ครูทัศน์พล   ชื่นจิตต์
1. นางสาวณัฐสุดา   พุทธา  นักเรียนชั้น ม.6/9
2. นายกีรกิต   ยอดอ้าย  นักเรียนชั้น ม.6/2
3. นางสาวธัญลักษณ์  ประพันธ์วิทย์ นักเรียนชั้น ม.6/8
4. นายธนพนธ์   สุสมวงค์ นักเรียนชั้น ม.6/6
5. นางสาวเกวลิน   อินลวง  นักเรียนชั้น ม.6/11

 โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2013

Username
Password