จักรคำฯอำลา มุทิตาบูรพาจารย์          งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม กลุ่มงานกิจการนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีมุทิตาจิต  “จักรคำฯอำลา มุทิตาบูรพาจารย์”   ให้กับครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 8 ท่าน คือ   ครูชูศักดิ์  วงศ์ปาลีย์ , ครูอัญชลี สีดลรัศมี, ครูชัยนาม ฤทธิ์รักษ์, ครูวรรณกร   อินขะ, ครูสมจิตต์    ขันติสิทธิ์, ครูวรรณพงค์  ขันติสิทธิ์ , ครูถวิล    เมืองเมฆ   และครูสุปราณี   บุญหมั้น  เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
   โดย.  
ประกาศวันที่ 11-09-2013

Username
Password