แข่งขันทักษะภาษาจีนในเขตภาคเหนือ        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 แผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาจีนในเขตภาคเหนือ  ในงาน “สืบสานวัฒนธรรมจีน”  ของคณะมนุษยศาสตร์และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

น.ส. รักชเนตร  ไชยหงส์  ม. 5/3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน   1000    บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

น.ส. ศศิยา  มะโนใจ  และ น.ส.  พราวนภา  ไพรศรี     ม.6/4
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน    800       บาทโดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2013

Username
Password