แข่งขันทักษะภาษาจีน        สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในงาน  “ร้อง –เต้น ภาษาจีน” เมื่อวันที่ 6 ก.ย.  56
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงจีนประเภทคู่
นายนริศ                      แสงนิล          ม.5/4        และ น.ส. ปฐมาวดี  พวงสุกระ  ม.6/4  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน    800     บาท


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเต้นรีวิวประกอบเพลงจีน  (5 คน)
นางสาวกัญกนิษฐ์      เชื้ออินต๊ะ      .ม. 4/3
นางสาวโชติกา           บุระพันธ์.        ม. 4/3 
นางสาวภัทรินทรา      กลิ่นหนู          ม. 4/3
นางสาวเสาวลักษณ์   รักษ์สัตย์       ม. 4/3
และนางสาวมินทรา    แก้วหล้า        ม. 5/3    ได้รับเกียรติบัตรเงินรางวัลจำนวน 2000     บาท


รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเต้นรีวิวประกอบเพลงจีน   (5 คน)
นายปริญญา              วิชัยรัตน์         ม. 4/4
นายสุทธิชาติ            พิมโคตร         ม. 4/4
น.ส.บุณยานุช           ปินตาศรี          ม. 4/4
น.ส. ธันยชนก           ยอดเมธา        ม. 4/4
และ  น.ส. สุดารัตน์  ชัยอิสรเสรี       ม. 4/4  
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน  1000 บาท 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2013

Username
Password