ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติคุณผู้มีความสามารถดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ          นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติคุณให้กับทีมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะและดนตรี จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 จาก พณฯ จาตุรณต์     ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
รายชื่อนักเรียนผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะและดนตรี
1. นายภูชนะ                      แก้วมณีแสง
2. นางสาวปฐมวดี              ทองเปรม
3. นายวิษณุ                       ริยาชง
4. เด็กชายวงศกร              สร้ายญานะ
5. นายอนุสรณ์                  ชัยชนะ
6. นายภาณุวัตน์                ดีประสิทธิ์
7. นายศุภโชค                   สินธุเขียว
8. เด็กชายวรวัฒน์            มณีขัติย์
9. นายจิตริน                      เท่งเจียว
10. เด็กชายวิชเญศ           วุฒิเสน
11. เด็กชายอภัรักษ์          ปํญญาพร
12. นายธณัช                     สุทธรักษ์
13. นายเอกลักษณ์           วัฒนวิสัย
14. เด็กหญิงกชกร            พอพรวน
15. นางสาวลลิตา              สินธุแปง
16. นายคณพิชญ์               ดวงบาล
17. นายกิตติธัช                  บุญประคม
18. นายศตวรรษ               บุญหมั้น
19. นางสาวธัญลักษณ์      โตวัฒน์นิมิต
20. เด็กชายวิทยา              เรือนอินทร์
21. นายอมรเทพ                ฟักนาค
22. นายภาณุวิชญ์             แซมคำ
23. นายจารุณ                    พลเดช
24. เด็กหญิงฉวีวรรณ        บัวสำลี
25. นายวรรษรักษ์            วีระโพธิ์โดย.  
ประกาศวันที่ 27-01-2014

Username
Password