แสดงความยินดีการประกวดวาดภาพ          นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ช้างไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดโดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาโดยมีครูลลิต ถาวัน เป็นผู้ฝึกสอน

รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 15 ปี  ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ได้แก่    นางสาวมัทรินทร์          ศรีประทีป             นักเรียนชั้น ม.4/11 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 15 ปี  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ได้แก่   นางสาวกัญญาวีร์           บุตรหลวง            นักเรียนชั้น ม.4/11

รางวัลชมเชย  รุ่นอายุ 13-14 ปี ได้รับเงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร
ได้แก่   1. เด็กหญิงกรชนก         อินทวิวัฒน์           นักเรียนชั้น ม.2/5 
              2. เด็กชายเกียรติ์ธีรัช    ตระกูลตาลาคุณ นักเรียนชั้น ม.1/3

 โดย.  
ประกาศวันที่ 19-02-2014

Username
Password