การประกวดประกวดวาดภาพ เยาวชนไทยร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม         นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดประกวดวาดภาพ เยาวชนไทยร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ในงานนิทรรศการแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียนในรอบปีการศึกษา เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา จัดโดยงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ ผลการแข่งขันดังนี้
ระดับชั้น ม.ปลาย 
ชนะเลิศ                                   นางสาวมัทรินทร์             ศรีประทีป          นักเรียนชั้น    ม.4/10
รองชนะเลิศอันดับ 1              นางสาวธนิศรา                ทองวงค์             นักเรียนชั้น    ม.4/13
รองชนะเลิศอันดับ 2              นางสาวธัญพิชชา            ปัญญายอง       นักเรียนชั้น     ม.4/8
ชมเชยอันดับ 1                       นายนพเก้า                      ศรีนวลขาว        นักเรียนชั้น     ม.5/5
ชมเชยอันดับ 2                       นางสาวรัตนากร             หัวเวียง               นักเรียนชั้น     ม.4/10
ชมเชยอันดับ 3                       นางสาวปนัดดา              ไชยศักดิ์            นักเรียนชั้น     ม.4/10
ระดับชั้น ม.ต้น 
ชนะเลิศ                                   เด็กหญิงกรชนก               อินทรวิวัฒน์      นักเรียนชั้น     ม.2/5
รองชนะเลิศอันดับ 1              เด็กหญิงฐิติพร                 ไวคกุล               นักเรียนชั้น      ม.1/4
รองชนะเลิศอันดับ 2              เด็กหญิงสุทธิดา               ลือชัย                นักเรียนชั้น      ม.1/11
ชมเชยอันดับ 1                      เด็กหญิงธัญรัศม์               ณัฎฐกรชยนนต์ นักเรียนชั้น      ม.1/11
ชมเชยอันดับ 2                      เด็กเกียรติ์ธีรัชม์                ตระกูลตาลาคูณ นักเรียนชั้น     ม.1/3
ชมเชยอันดับ 3                      เด็กหญิงชูใจ                     อัตตะศิริ              นักเรียนชั้น      ม.1/3

 โดย.  
ประกาศวันที่ 26-02-2014

Username
Password