การประกวดบทความประหยัดพลังงานหัวข้อ “พลังคิด สะกิดโลก”             นายสกลทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการ ประกวดบทความประหยัดพลังงานหัวข้อ “พลังคิด สะกิดโลก” ในงานนิทรรศการแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียนในรอบปีการศึกษา เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา จัดโดยงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ ผลการประกวดบทความประหยัดพลังงานหัวข้อ “พลังคิด สะกิดโลก”
ชนะเลิศ                                       นางสาววทันยา             บุญวิจิตร              นักเรียนชั้น ม.4/8
รองชนะเลิศอันดับ 1                นางสาวอภัสรา             ศรีไม้                    นักเรียนชั้น ม.4/8
รองชนะเลิศอันดับ 2                นายพงศกร                   ธูปหอม                 นักเรียนชั้น ม.4/13
ชมเชยอันดับ 1                         นายสุจินดา                   สุราใหม่                นักเรียนชั้น ม.4/13
ชมเชยอันดับ 2                         นางสาวสุภาวดี             เสนาจิตร               นักเรียนชั้น ม.4/11
ชมเชยอันดับ 3                         นางสาวศรุตา                ปํญโญใหญ่          นักเรียนชั้น ม.4/11
                                                                                                           โดยมีครูนภารัตน์  พัชรพิชญ์ และครูชูศรี  วงค์วิวัฒน์  เป็นผู้ดูแลกิจกรรมโดย.  
ประกาศวันที่ 21-02-2014

Username
Password