การประกวดโครงงานวัสดุรีไซเคิล            นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้กับนักเรียนในการ ประกวดโครงงานวัสดุรีไซเคิลในงานนิทรรศการแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียนในรอบปีการศึกษา เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา  จัดโดยงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ ผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โครงงานวัสดุรีไซเคิล (ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า)
ผู้จัดทำ นักเรียนชั้น ม.5/9
1. นายศุภกร                           ใจรังสี
2. นายรณกฤต                        พร้อมสุภา
3. นายวัชริศ                            เริ่มกุล
4. นายศุภกฤต                        ต๊ะมัง
5. นายนรา                              น้อยจินดา
6. นายเทวฤทธ์                       พรมหมตานะ
รองชนะเลิศอันดับ 1  โครงงานเก้าอี้สายรุ้ง (กระดาษลัง กระป๋องน้ำอัดลมทิ้งแล้ว)
ผู้จัดทำ กลุ่มนักเรียนชั้น ม.5/9
1. นางสาวเกวลี                    ธิกาศ
2. นางสาวอรปรียา              ภักดีภิบาล
รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานผ้ากันเปื้อน D.I.Y (ทำจากถุงขนมขบเคี้ยว มาเย็บต่อเป็นผืน)
ผู้จัดทำ กลุ่มนักเรียนชั้น ม.5/13
1. นางสาวจิราภา                 พรมเสน
2. นางสาวศิริลักษณ์           อุตะมะ
3. นายสุวัฒนา                     เดชอูป
4. นางสาวณัฐนันท์             บุญคง

ชมเชยอันดับ 1 โครงงาน โคมไฟรีไซเคิล (ทำจากขวดพลาสติกและซ้อนไอศกรีม)
ผู้จัดทำ กลุ่มนักเรียนชั้น ม.5/13
1. นายจิรานนท์                    นันติ
2. นางสาวมุทิตา                  ปิวศิลป์
3. นางสาวกานต์ชนก          มินานนท์
4. นางสาวสุนิสา                  มาปินตา
5. นางสาวกานต์กนก          มินานนท์
6. นางสาวนริศรา                แก้วแดง
ชมเชยอันดับ 2 โครงงานกล่องเอกนประสงค์ (ทำจากกล่องขนมโลหะที่ทิ้งแล้ว)
ผู้จัดทำ กลุ่มนักเรียนชั้น ม.5/13

1. นายบัลลังก์                    ก่อเกียรติธำรง
2. นายสุวิจักษณ์                บูรณจารุพันธ์
3. นายชญานนท์                แสนโยเมือง
4. นายภานุพงศ์                  ชัยยา
5. นางสาวกชกร                ไชยเหล็ก
6. นายณัฐภูมิ                      ดวงแดง
ชมเชยอันดับ 3 โครงงานถังขยะจากถุงพลาสติก (ทำจากถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้แล้วมาตัดเย็บและสาน)
ผู้จัดทำ กลุ่มนักเรียนชั้น ม.5/9

1. นางสาวหัทยา                 แก้วมะคำ
2. นางสาวกฤติยรัตน์          กันทะวงค์
3. นางสาวอัญชุลีมาศ         สุธรรมแจ่ม
4. นายกฤษกร                    ศรีวิชัย
5. นางสาวสิริวิมล               ลาภจิตร

 โดย.  
ประกาศวันที่ 21-02-2014

Username
Password