ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2556ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี  ปีการศึกษา 2556

ม.1        ม.4
ม.2        ม.5
ม.3        ม.6

กำหนดการ

หมายเหตุ


ขอความร่วมมือนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีการ
"วันจักรคำฯเกียรติยศ (2 เม.ย.)"  และ "พิธีมอบประกาศนียบัตร (3 เม.ย.)"

1.  มาลงทะเบียนก่อน 08.30 น. ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
     ถ้ามาช้ากว่าเวลานี้ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธี
2.  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน
3.  ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

- ถ้านักเรียนไม่ได้มารับตามวันดังกล่าว ให้ติดต่อรับเอกสารหลังวันที่ 17 เมษายน 2557
  ด้วยตนเองหรือพ่อแม่ที่มีชื่อตามเอกสารการจบเท่านั้น
  เกียรติบัตรเรียนดี ที่ห้องวิชาการ  เอกสารการจบหลักสูตรที่ห้องทะเบียน-วัดผลโดย.  
ประกาศวันที่ 29-03-2014

Username
Password