การอบรมแกนนำนักเรียนTo Be Number1 และแกนนำพลังสีขาวต่อต้านยาเสพติด2557         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งาน To Be Number1 และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดโครงการอบรมแกนนำนักเรียน To Be Num Ber 1 เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด และแกนนำพลังสีขาวต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โดยในการนี้ มีนายชาญเจิญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลายหน่วยงาน ได้แก่
1. ปลัดสมชาย วงศ์จริยะเกษนม รองหัวหน้าสำนักงานศูนย์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด จังหวัดลำพูน
2. คุณพัชรี วีระพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
3. คุณภัทรพล ผัดดวงธรรม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
4. ร้อยตำรวจโทประยูร มั่นเหมาะ รองสารวัตรปราบปราม เมืองลำพูน
เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 16-06-2014

Username
Password