โครงการปลูกต้นไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1           โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการ “ต้นไม้ของพ่อ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้นำต้นไม้ไปปลูกในช่วงฤดูเข้าพรรษา โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ต้นไม้จากคุณวาสนา ท่อทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ในการสนับสนุนพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ เช่น ต้นสัก ต้นแค ต้นข่อย ต้นทรงบาดาล ต้นขี้เหล็ก เป็นต้น ผู้รับผิดชอบโครงการคือ นางดาริกา สุขโชติ ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1 โดยนักเรียนจะได้นำต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน และบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนต่อไปโดย.  
ประกาศวันที่ 02-07-2014

Username
Password