การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ปี2557       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และนางพัทยา หาญเมืองใจ หัวหน้างานประกันคุณภาพโรงเรียน ในการนำเสนอระบบประกันคุณภาพโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

                                             { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 25-08-2014

Username
Password