รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนกิจกรรมอาเซียน     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการประกวดแผนกิจกรรมอาเซียน ในโครงการสร้างและส่งเสริมการเป็นประชากรอาเซียน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ส่งแผนกิจกรรม เข้าร่วมการประกวด จำนวน 159 แผนกิจกรรม โดยทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ส่งแผนกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "ก้าวข้ามสู่ประตูอาเซียน" ผลปรากฎว่า แผนกิจกรรมของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคเหนือ และได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลค่า 600,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ และเป็นตัวแทนภาคเหนือในการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ร่วมกับกรมอาเซียนและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักเรียนประกอบไปด้วย

1. นางสาวกนกวรรณ ทิศสัก

2. นางสาวสุพัฒนาพร อินทะจันทร์

3. นางสาวจันทร์ธิมา การเพียร

4. นางสาวสุพิชชา ชานุชิต

5. นางสาวเพชรา ลังกาดี

6. นางสาวสุณัชานันท์ วิงวอน

7. นางสาววาลีพร ผุสดีสราญจิตต์

8. นางสาวสุวิชญา ฟูสุวรรณ

9. นางสาวสุทธิดา วงศ์กิติตระกูล

10. นางสาวเธียรธิติ ร้อยผึ้ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ครูที่ปรึกษาโครงการ

1. ครูสุมาลี ราชกรม

2. ครูนิตยาภรณ์ สุรินทร์

3. ครูนภารัตน์ พัชรพิชญ์

4. ครูทัศพล ชื่นจิตต์

 

                                      { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 25-08-2014

Username
Password