รณรงค์ร่วมสร้างค่านิยมของคนไทย 12ประการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมสร้างค่านิยมของคนไทย 12ประการ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ

อำนาจฝ่ายต่ำ

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง

 

โดยได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ และประกาศผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง โดยนายธนธรรม เก่งวิทย์กรรม ประธานสภานักเรียน ประจำปี 2557 เพื่อให้นักเรียนจักรคำคณาทรทุกคน มีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน

 

                                          { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 25-08-2014

Username
Password