คว้ารางวัลเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คว้ารางวัลเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 20 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการสนับสนุนของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุที่ใช้ปลูกผักกาดหอม(Lactuca sativa) แบบไฮโดรโปนิกส์จากวัสดุเหลือใช้

1.      นางสาววริศรา  ปาระมี

2.      นายนรภัทร  คำวินิตย์

3.      นางสาวสุนิษา  เลสัก

          อาจารย์ที่ปรึกษา : นายทวี  สีวิจี๋

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          เรื่องระบบทำความเย็นในโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยชุดกล่องสมองกล IPST MicroBOX

1.       นายนพชัย  ศรีบัณฑิต

2.       นายชิษณุพงศ์  ชมพูคำ

3.       นางสาวบุญศิริ  สวัสดิ์ไชย

          อาจารย์ที่ปรึกษา : นางอรอุมา  พงศ์ธัญญะดิลก

รางวัลที่ 2 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          นางสาวธัญพิชชา  ปัญญายอง

 

ทีมจรวดขวดน้ำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  โดย

          1. นายอนาวิล  ไชยวงค์

          2. ด.ญ.ณัฐธิดา  ทะทอง

          3. ด.ช.อติชาติ  สวนศรี

          4. ด.ช.ธนโชติ  ณะมะกอก

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

                            {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 15-09-2014

Username
Password