พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557   โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธี "จักรคำฯอำลา มุทิตา บูรพาจารย์" พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยในปีนี้ มีครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน คือ

1. รองผู้อำนวยการศรีทอง อะถานา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. คุณครูหม่อมหลวงฐากูร ศุขสวัสดิ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. คุณครูสิทธิพงษ์ เตโช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. คุณครูชูศรี   อนุมาตรธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. คุณครูผ่องพรรณ    ถนอมสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. คุณครูพวงทอง       มาเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

7. คุณครูมาลินี พรมมาแบน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

8. คุณครูวราภรณ์      แสงฤทธิ์         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

9. คุณครูมัณฑนา       อนุศาสนกุล     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

10. คุณครูวรศักดิ์       วรรณวงศ์       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

11. คุณครูสังวาลย์ นิยะมาศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

                  {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2014

Username
Password