กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557    โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายธนธรรม เก่งวิทย์กรรม ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้อ่านสารวันสันติภาพ และนำนักเรียนทุกคนยืนสงบนิ่ง ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น " วันสันติภาพโลก " (International Day of Peace) และกำหนดให้ปี ค.ศ.2001-2010 เป็น "ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรม สันติภาพ และความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก" (The International Decade 2001-2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World) โดยมุ่งเน้นที่การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรี การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน การแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม.

 

                    {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 19-09-2014

Username
Password