นักเรียนจักรคำฯผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1    โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ที่ผ่านการสอบ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน ได้แก่

สาขาคณิตศาสตร์

1.นางสาวจีรนันท์ เทพศร

2.นายชาญวิทย์ ยาวิละ  

3.เด็กหญิงปณิดา เสนธรรม        

4.นายวัชรเกียรติ อินศรี  

 

สาขาคอมพิวเตอร์

5.นายกิตติพงษ์ เมาเพชรกาศ      

6.นายแม็ค เนาว์ยุ่นส์     

 

สาขาเคมี

7.นายธีรธวัช คทวณิช    

8.นางสาวสุนิสา ปัญญาแก้ว       

9.นายนพณัฐ แสนใจมูล  

10.นายวรากร แสงเงินชัย

11.นางสาวณัฏฐณิชา ปานแก้ว

12.นายธารินทร์ มานะสุข

13.นายธวัชวงศ์ ผัดศักดิ์

14.นายปฐวรรธณ์ บุญกองรัตน์

 

สาขาชีววิทยา

15.นายกิตติพิชญ์ ใหม่สวัสดิ์       

16.นางสาวปริยากร อินทรแสง    

 

สาขาฟิสิกส์

17.นายวีรภัทร ปัญญาทา

18.นายธนกฤต สินธุ์เทียม

19.นางสาวมาริษา ปาละหน่อ     

20.นายวีระวัฒน์ โนโชติ 

สาขาดาราศาสตร์

 

21.เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุนะธรรม

22.นางสาววรัญชนา ใจยอง       

23.นางสาวนิธิกานต์ ทรัพย์จีน    

24.นางสาวบุญปิยะพร ทีรวม     

25.นางสาววิริยา เลาหกุล

 

               {ประมวลภาพกิจกรรม }

 โดย.  
ประกาศวันที่ 24-09-2014

Username
Password