ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
ด้านผู้บริหาร คือ  นายสกล ทะแกล้วพันธ์
ด้านครูผู้สอน มี 4 คน คือ  นายเสมือน สายศร
                                        นางดาริกา สุขโชติ
                                        นางศศินันท์ ติ๊บกาศ
                                         และนางวรณัน พรหมช่วยโดย.  
ประกาศวันที่ 11-11-2014

Username
Password