การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31และการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36ในช่วงเดือน พฤศจิกายน และเดือน ธันวาคม 2557 มีการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2557
ผลการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5
1.นายรัฐศาสตร์   วัฒนภาเกษม
2.นายวิกรม   ตันมณีสิงห์
3.นายธาดาพงศ์   วงศ์วาร
4.นายฑีฆทัศน์   บริสุทธิ์
5.นายธีรวัฒน์   สุระยะธง
6.นายภราดร   พัชราวุฒิ
7.นายอชิตะ   เดชชิต
8.นายปฏิมากร   อินทะสอน
กีฬาแบดมินตัน
1.เด็กหญิง วริศรา   หาญเมืองใจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5 และรองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตันทีมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์
2.การแข่งขันแบดมินตันทีมหญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์ นักกีฬาประกอบด้วย
     1.นางสาวพิมพ์ชนก   ไชยวรรณะ
     2.เด็กหญิงฐิตารีย์   พิทักษ์สังข์
     3.ปั้นทอง  นางสาวอัญชลี   จีโนศักดิ์
3.นาย ณัฐเกียรติ   เดชหาญ   เด็กชายอติชาติ   สะคำปัน  รองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตันทีมชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์
กีฬาวูซู
1.นายเชาวน์โรขน์   ประสมนาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31 และรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5
กีฬาเทควันโด คาราเต้
1.เด็กชายจิรภัทร   สงวนศักดิ์   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เทควันโด การต่อสู้บุคคล รุ่นเฟเธอร์เวท และรางวัลชนะเลิศ คาราเต้ ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5 และรางวัลชนะเลิศ เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นยุวชนชายน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์
2.เด็กชายภาณุวัฒน์   พรหมสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คาราเต้ ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คาราเต้ ประเภทท่ารำ ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ คาราเต้โด ประเภทต่อสู้ ทีมชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5 และชนะเลิศ คาราเต้โด ประเภทท่ารำทีมชาย รุ่นอายุ 14-18 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 1 คาราเต้โดประเภทต่อสู้ทีมชาย รุ่นอายุ 12-14 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์
3.นางสาวรัชฏ์ตวรรณ   สุทธดุก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คาราเต้โด ประเภทท่ารำ ทีมหญิงชนะเลิศ คาราเต้โด ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง ชนะเลิศ คาราเต้โด ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5
4.นางสาวอาทิตยา   อินทะจักร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นยุวชนหญิงน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์
กีฬาว่ายน้ำ
1.เด็กหญิงฐิติมา   กฤษวงศ์  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5 ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาช่อแฮสวิมมิ่งเกมส์ ฝ่าสายครั้งที่ 8 ชิงถ้วย ดร.สุวัตร   สิธิหล่อ  ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะประเภท และได้รับถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อายุ 13 ปี หญิง
2.เด็กชายสุทธิพงศ์   จันทร์ต๊ะรังศรี  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 4 ประเภท และได้รับถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อายุ 13 ปีชาย การแข่งขันกีฬาช่อแฮสวิมมิ่งเกมส์ ฝ่าสายหมอกครั้งที่ 8 ชิงถ้วย ดร.สุวัตร   สิทธิหล่อ ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
กีฬาเปตอง
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ปี ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5 ได้แก่
     1.เด็กชายณัฐนันท   ปัญญา
     2.เด็กชายณัฐศาสตร์   ศรีบุรี
     3.เด็กชายชานนท์  ณ ลำปาง
     4.เด็กชายภพกร   เพ็ญสิทธิ์
กีฬาเทนนิส
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 เขตการแข่งขันที่ 5 ได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภททีมหญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพนัชกร  พรหมแสน
ประเภททีมชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายธนภัทร  ชัยปัญญา
                                                                เด็กชานนท์  ณ ลำปาง
                                                                เด็กชายภพกร   เพ็ญสิทธิ์
  ประเภทคู่ผสม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายณัฐนันท   ปัญญา และเด็กหญิงพนัชกร  พรหมเสน
เทเบิลเทนนิส 
นางสาวเพชรา   ลังกาดี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภททีมหญิง จากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 หริภุญไชยเกมส์  รางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหญิง จากกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36                                                
                                                                                 
                         [คลิกดูรูปภาพ]
โดย.  
ประกาศวันที่ 25-12-2014

Username
Password