ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศประชาสัมพันธ์ช่องทางการเสนอความคิดเห็นของนักเรียนและเยาวชนต่อการปฏิรูปประเทศและจัดทำรัฐธรรมนูญโดยแสดงความคิดเห็นทาง Email:youth.opinon@parliament.go.th หรือ Email:young.opinion@parliament.go.th , facebook : "Young Thai Opinion" หรือ Facebook: "เสียงเยาวชนไทย"; ตู้ปณ ๑๑ ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕


โดย.  
ประกาศวันที่ 29-12-2014

Username
Password