ประกาศผลสอบทั่วไประดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558ประกาศผลสอบทั่วไประดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา  2558


ประกาศผลสอบ ม.1


นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการห้องเรียน EPDP 

ให้รับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครในวันที่  2  เมษายน  2558  ที่ห้องวิชาการโดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 02-04-2015

Username
Password