ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ด้วยทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดประชุมที่หอประชุม บุรีย์รัตน์    โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ภาพข่าว วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 15-11-2015

Username
Password