ผลการแข่งขันล้มแท่งไม้ด้วยโดมิโน่ผลการแข่งขันล้มแท่งไม้ด้วยโดมิโน่
ในงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รางวัลชะเลิศ
1. นายอนุกูล ก้อนดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
2. นางสาวศิรภัสสร ริยะป่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
3. นางสาวปวริศา นวลเอียด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. นางสาวภัคจิรา โสธะโร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
2. นางสาวชิชานันท์ วรผลึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
3. นางสาวฉวีวรรณ แสงมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
การแข่งขันจรวดน้ำประเภทแม่นยำ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. นายหรัณย์ แก้วสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2. นายเดชวิชัย โรจน์นันทเดชชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
3. เด็กชายพงศกร ปาสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาชีววิทยา
1. นางสาวณัฐพน เปรมปรีดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
2. นางสาวปริยากร อินทรแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-01-2016

Username
Password